CSER TAMÁS ROLAND E.V. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Cser Tamás Roland e.v. adatai:

székhelye: 9484 Pereszteg, Szabadság utca 8.

adószám: 68195924-1-28

telefonszám: 20/435-2321

e-mail: bcsbutor@gmail.com

továbbiakban: Cser Tamás Roland e.v.

Cser Tamás Roland e.v. a Vállalkozói keretszerződés szerinti szolgáltatást, megrendelés teljesítését a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályainak betartásával a Vállalkozói keretszerződés egyedi feltételei szerint nyújtja. A vállalkozói keretszerződés megkötése, ennek hiányában Cser Tamás Roland e.v. által visszaigazolt megrendelés a feltétele annak, hogy a Megrendelő és Cser Tamás Roland e.v. között vállalkozói jogviszony jöjjön létre. A vállalkozói jogviszony alapján az egyes feleket megillető jogok és teljesítendő kötelezettségek általános szabályait az ÁSZF tartalmazza, míg az adott jogviszonyban a feleket jogosító -ÁSZF szabályaitól eltérő- egyedi jogok és terhelő egyedi kötelezettségek a Vállalkozói keretszerződésben ennek hiányában a visszaigazolt megrendelőben kerülnek rögzítésre. A Megrendelő egyedi megrendeléseit írásban (levélben, elektronikus levélben (továbbiakban: e-mail) adott külön „megrendelő” útján adja meg a Vállalkozói keretszerződés keretei között.

1. AZ ÁSZF HATÁLYA
1.1. Személyi hatály
Az ÁSZF alkalmazásában a Megrendelő az a

–                     jogi személy;

–                     jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

–                     magánszemély akinek Cser Tamás Roland e.v. szerződés alapján bútoripari összeszerelő és beszerelő tevékenységet végez.

1.2. Tárgyi hatály
Cser Tamás Roland e.v. által végzett alábbi tevékenységi körök szerinti tevékenységei tartoznak az ÁSZF rendelkezései alá:

–  bútor összeszerelés

–  bútor beszerelés

1.3. Időbeli hatály

A Megrendelő és Cser Tamás Roland e.v. közötti konkrét megrendelés a felek között

– Vállalkozói Keretszerződés aláírása alapján, vagy
–    amennyiben szerződéses jogviszonyukban a felek az ÁSZF szabályaitól semmiben

sem kívánnak eltérni, az egyedi megrendelés Cser Tamás Roland e.v. általi visszaigazolásával jön létre és a Vállalkozói keretszerződés hatályának fennállásáig, vagy a Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítéséig marad fenn.

Az ÁSZF nyilvános és Cser Tamás Roland e.v. hangsúlyt fektet arra, hogy minden Megrendelő megismerje azt, még a közöttük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt.

Ennek keretében:

–    web-lapján (https://www.bcskonyhabutorsopron.hu) közzéteszi,

–    nyomtatott formában Cser Tamás Roland e.v. telephelyén megtekinthető,

–    kívánságra bárkinek díjtalanul megküldi elektronikus levél útján,

1.4. ÁSZF módosítása
Cser Tamás Roland e.v. jogosult bármikor módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF módosításáról Cser Tamás Roland e.v. e-mailben hívja fel a Megrendelői figyelmét. Cser Tamás Roland e.v. -t ezen figyelemfelhívó értesítésen kívül más kötelezettség nem terheli abban a tekintetben, hogy az ÁSZF módosításának tényére a Megrendelő figyelmét felhívja. Amennyiben a Megrendelő a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy jogosult az ÁSZF módosításának hatálybalépésétől számított 8 napon belül írásban felmondani a Vállalkozói keretszerződést. Amennyiben a Megrendelő nem élt a megadott határidőben felmondási jogával, úgy az új, módosított ÁSZF hatályba lépésével automatikusan annak rendelkezései alkalmazandóak a felek közötti vállalkozói jogviszonyra.

Az ÁSZF mindenkori módosítása, az ÁSZF mindenkori módosításának elektronikus formában történő közzététele időpontjától kezdve módosítja Cser Tamás Roland e.v. és a Megrendelő által megkötött Vállalkozói keretszerződés vonatkozó rendelkezéseit.

A Megrendelő nem érvényesíthet kártérítést Cser Tamás Roland e.v. -al szemben, abból adódóan, hogy Cser Tamás Roland e.v. ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át Cser Tamás Roland e.v. honlapján.

2. A SZERZŐDŐ FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT
2.1.

Új ügyfélkapcsolat létesítése során a Megrendelő és Cser Tamás Roland e.v. Vállalkozói keretszerződést írnak alá. A keretszerződés tartalmazza többek között:

–                     az ügyfél azonosításához szükséges adatokat,

–                     a Megrendelő képviseletre jogosultja által megjelölt kapcsolattartó adatait, aki jogosult a Megrendelő nevében az egyedi megrendelések tekintetében rendelkezni,

–                     a felek ÁSZF-től eltérő rendelkezéseit, melyet bármelyik fél az adott szerződéses kapcsolat szempontjából olyan súlyúnak minősít, mely miatt abban külön megállapodás szükséges.

A Vállalkozói keretszerződés a felek között határozatlan időre jön létre. A Vállalkozói keretszerződés hatályát veszti az ÁSZF 8. pontjában meghatározott esetekben.

A Megrendelő köteles a jelen pontban meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat, a változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül írásban (levél, e-mail) bejelenteni Cser Tamás Roland e.v. -nek. A bejelentés elmaradásából vagy késedelméből eredő károk megtérítéséért Cser Tamás Roland e.v. felelősségét kizárja.

2.2.

A Megrendelő által a Vállalkozói keretszerződésben megjelölt kapcsolattartó jogosult ajánlatkérést leadni, ajánlatot elfogadni, rendelést módosítani, a terméket átvenni az általa képviselt Megrendelő részéről, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely nem igényli a Vállalkozói keretszerződés módosítását. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás Cser Tamás Roland e.v. részére történő közléséig a kapcsolattartó minden, a felek közötti jogviszony alapján megtett jognyilatkozata érvényes, és a Megrendelő joghatályos jognyilatkozatának tekintendő. A Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben jogosult akként rendelkezni, hogy a Megrendelő valamennyi alkalmazottja jogosult kapcsolattartóként rendelkezni. Ebben az esetben a Vállalkozói keretszerződésben a Megrendelő e-mail címet is megadhat, melyről érkezett árajánlat visszaigazolást joghatályos rendelésnek tekint Cser Tamás Roland e.v.  Ilyen tartalmú rendelkezés esetén a Megrendelő viseli annak kockázatát, ha nevében és képviseletében eljárva az adott e-mail címről, leadnak, árajánlatot elfogadnak, rendelést módosítanak, terméket átvesznek. Ebben az esetben Cser Tamás Roland e.v. nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelő nevében írásban rendelést adó személy a Megrendelővel milyen jogviszonyban van és jogviszonya feljogosítja-e kapcsolattartóként rendelkezni.

Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói keretszerződésben pontosan megjelöli kapcsolattartóit, az ezen kapcsolattartókon kívül Cser Tamás Roland e.v.. mástól kapcsolattartói utasítást nem fogadhat el, és nem teljesít.

A Megrendelő bármikor jogosult írásban (képviselő által aláírt e-mailben megküldött levél) az általa megadott kapcsolattartók adatait megváltoztatni, vagy törölni.

2.3.

A Megrendelő által készített írásos ajánlatkérésre Cser Tamás Roland e.v. árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondásos vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek. Cser Tamás Roland e.v. árajánlatának Megrendelő általi visszaigazolása a feltétele a gyártás megkezdésének. A megrendelés fogadásáról Cser Tamás Roland e.v. visszaigazolást küld Megrendelő felé.

Amennyiben nem egyértelmű az ajánlatkérés és Cser Tamás Roland e.v. által adott árajánlatot a Megrendelő nem igazolta vissza, Cser Tamás Roland e.v. addig nem köteles megkezdeni a termék gyártását, amíg a Megrendelővel eredményesen nem egyeztet. A megrendelt terméket a megküldött elektronikus anyag saját beállításaival készíti el Cser Tamás Roland e.v., és az ebből eredő esetleges károkért a Megrendelő felel.

Amennyiben a Megrendelő a Felek között korábban létrejött és teljesített megrendeléstől eltérő műszaki paraméterekkel kíván újabb megrendelést adni Cser Tamás Roland e.v. részére, a Megrendelő új írásos ajánlatkérését követően, Cser Tamás Roland e.v. általi írásos visszaigazolása alapján kezdi meg a gyártást.

2.4.

Cser Tamás Roland e.v. a Megrendelő által elküldött ajánlatkérés tartalma alapján kalkulált egyedi szolgáltatási díjat közöl az árajánlatában.

2.5.

Cser Tamás Roland e.v. árajánlataiban feltüntetett árak – ellenkező megjelölés hiányában – nettó árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2.6.

Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli értesítésnek tekintik a Felek az ajánlott levél, vagy e-mail útján történő közlést. Az e-mailben történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha az adott információ, dokumentum megérkezését a másik fél ugyanilyen formában visszaigazolta.

2.7.

Cser Tamás Roland e.v. árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ha nincs az árajánlatban kikötött érvényességi időtartam, akkor az árajánlat 30 napig érvényes. Ezen határidő letelte után az árajánlatban foglaltak Cser Tamás Roland e.v. nem kötelezik.

2.8.

Amennyiben Megrendelő írásban elfogadja az árajánlatot, az árajánlat visszaigazolása egyedi megrendelésnek minősül. A szerződő felek nem kötnek minden egyes szolgáltatás, megrendelés teljesítésére külön Vállalkozási szerződést, hanem az ajánlatkérésben megadott megrendelés és visszaigazolt árajánlat szerint létrejött egyedi megrendelés válik automatikusan a felek közti Vállalkozói Keretszerződés részévé.

2.9.

Amennyiben a gyártáshoz szükséges valamennyi információ és anyag átadása és/vagy az előlegfizetés a Megrendelő részéről nem a megállapodott határidőben történik, a Megrendelő késedelme Cser Tamás Roland e.v. késedelmét kizárja, a Megrendelő oldalán bekövetkező késedelmes teljesítés miatt Cser Tamás Roland e.v. -t felelősség nem terheli. A Megrendelő késedelmének megszűnése esetén a Cser Tamás Roland e.v. kifejezetten megilleti, hogy a teljesítésre új időpontot adjon meg írásban a gyártási kapacitása függvényében.

2.10. A Megrendelő a megrendelés esetén a grafikai anyag kritériumait a https://www.bcskonyhabutorsopron.hu/ honlapon tekintheti meg. A grafikai anyag leadásánál  Cser Tamás Roland e.v. a kapott grafikai mintán csak formai (nyomdatechnikai) ellenőrzést végez, a grafikai anyag tartalmi hibáiért felelősségét kizárja, annak következményei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a

Megrendelő mintanyomatot nem adott át, valamint ha a Megrendelő nem kért digitális vagy analóg proofot, a színeltérésért Cser Tamás Roland e.v -t felelősség nem terheli.

2.11.

A felek közötti vállalkozói jogviszonyra alapított, Cser Tamás Roland e.v t terhelő kártérítési felelősség mértéke az egyedi megrendelés értékéig terjed. Cser Tamás Roland e.v nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása következtében bekövetkező károkért, így különösen:

–                     a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a közlés késedelme vagy a közlés elmulasztása,

–                     a megrendelés és a gyártási folyamat során az ellenőrzés elmulasztása

–                     próbanyomat meg nem tekintése,

–                     különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül hagyása,

–                     a megrendelőlap nem, vagy nem megfelelő kitöltése,

–                     Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelési tartalmak következtében bekövetkező károk,

-tartalmi hibák miatt bekövetkező károk.

Az egyedi megrendelés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén Cser Tamás Roland e.v kizárólag a Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis  Cser Tamás Roland e.v nem köteles megtéríteni sem a Megrendelő elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a Megrendelőt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek.

Cser Tamás Roland e.v felelőssége felróhatósága esetén              áll     fenn,   azaz        a

Cser Tamás Roland e.v. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható.

Nem minősül a Cser Tamás Roland e.v. részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be.

 

 

3. KÉSZ TERMÉK ÁTADÁSA, KÁRVESZÉLY, MINŐSÉGI KIFOGÁS
3.1.

A teljesítés helye Cser Tamás Roland e.v. székhelye vagy telephelye, a termék szállítólevél szerinti átadás-átvétele itt történik. Cser Tamás Roland e.v. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti a gyártás befejezéséről. A szállításról való gondoskodás a Megrendelő kötelezettsége. Amennyiben a Megrendelő előzetesen írásban igényelte Cser Tamás Roland e.v -től a késztermék kiszállítását és azt Cser Tamás Roland e.v. visszaigazolta, akkor a teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt székhely, telephely, egyéb szállítási cím. Ilyenkor a Megrendelő felelőssége arról gondoskodni, hogy a kiszállítás valóban teljesíthető legyen (a kapcsolattartó ténylegesen át tudja venni a megadott címen és időben, megfelelő átvételi hely biztosítása, stb.) A Megrendelőnek felróható okból meghiúsult kiszállítás/ok díját a Megrendelő számla ellenében köteles megfizetni. Ha a termék átadása az előre egyeztetett időpontban bármilyen okból nem lehetséges a Megrendelő köteles ezt írásban előre jelezni, valamint meg kell adnia a termék átvételének lehetséges új időpontját.

3.2.

A megrendelt termék átadása-átvétele ellenkező írásos megállapodás hiányában Cser Tamás Roland e.v. székhelyén vagy telephelyén történik. Cser Tamás Roland e.v. az elkészült terméket az átadásig köteles megfelelő minőségben megőrizni. Az átadás pillanatában a kárveszély átszáll a Megrendelőre. Amennyiben a Megrendelő Cser Tamás Roland e.v. felszólítására sem működik közre a termék átvételében, a megrendelt, de át nem vett terméket, – ellenkező írásos megállapodás hiányában – 15 nap eltelte után tárolási díj felszámítása mellett őrzi. A megrendelt és át nem vett termék Megrendelő által visszaigazolt szolgáltatási díját a Megrendelő köteles megfizetni Cser Tamás Roland e.v. által kibocsátott számla alapján függetlenül attól, hogy a termék átadása megtörtént-e.

3.3

Előzetes írásos megállapodás alapján a kész terméket Cser Tamás Roland e.v. saját futárával – kivételes esetben külső vállalkozó bevonásával- a Megrendelő által megadott címre kiszállítja. Cser Tamás Roland e.v. által történő szállítás a Megrendelő által megadott teljesítési helyre a lepakoláshoz történő beállást jelenti. Cser Tamás Roland e.v. általi kiszállítás nem tartalmazza a szállítmány mozgatását, a szállítmány lepakolásáról a Megrendelő gondoskodik. Amennyiben Cser Tamás Roland e.v. saját futár útján végzi a termék kiszállítását a kárveszély mindaddig Cser Tamás Roland e.v .-t terheli, amíg a terméket a Megrendelő át nem vette. Külső vállalkozó (futár, futárszolgálat) igénybevétele esetén a kárveszély a termék futárszolgálatnak való átadásával száll át Cser Tamás Roland e.v.-ről a Megrendelőre.

3.4.

Cser Tamás Roland e.v. árajánlata nem tartalmazza a szállítási költséget. Amennyiben a

Megrendelő külső futárszolgálatot vesz igénybe, ebben az esetben az igénybe vett futárszolgálat díjszabása az irányadó és ezt az összeget a Megrendelő minden esetben köteles megfizetni. Az ettől eltérő esetekben a szállítási, csomagolási és feladási költség számlázása a szerződő felek közötti megállapodás alapján történik.

3.5.

A Megrendelő az árajánlat visszaigazolásában vagy a grafikai anyag leadásával egyidejűleg, de legkésőbb a gépindulást megelőző munkanapig köteles megadni a termék csomagolásával kapcsolatos írásbeli diszpozícióit. Amennyiben a Megrendelő más utasítást a fenti időpontokban nem ad, Cser Tamás Roland e.v. a kialakult szakmai szokásoknak megfelelően csomagolja a megrendelt terméket. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidők beálltát követően közli eltérő csomagolási igényeit, Cser Tamás Roland e.v. az esetleges átcsomagolást költségeit felszámítja.

3.6.

Cser Tamás Roland e.v. a Megrendelő kifejezett kérése esetén közli a Megrendelővel a megrendelés gyártási tervbe állításának időpontját, ez esetben Cser Tamás Roland e.v. a gyártás megkezdését megelőző 24 órával korábban egyeztet a Megrendelővel. Amennyiben a Megrendelőnek felróható késedelmes, vagy hibás grafikai anyag, vagy hibás színminta leadása, vagy más felróható okból Cser Tamás Roland e.v. a tervezett időpontban a gyártást nem tudja megkezdeni, a Megrendelő a gép állásidejére kötbért köteles fizetni Cser Tamás Roland e.v. részére. Amennyiben a tervezett és a Megrendelővel előre egyeztetett gépindulási időponthoz képest a Megrendelőnek felróható okból 30 percet meghaladó késedelemmel kezdődik meg a gyártási folyamat, a kötbér mértéke 30.000,-Ft/óra.

3.7.

Az átadás-átvételkor Cser Tamás Roland e.v. a Megrendelő (kapcsolattartójának vagy az írásos meghatalmazással rendelkező képviselőjének) mennyiségileg adja át a terméket. A szállítólevél aláírása a teljesítés elfogadásának és a teljesítés igazolásának tekintendő ellenkező bizonyításig. Mennyiségi kifogásra vagy a csomagolással kapcsolatos kifogásra csak abban az esetben hivatkozhat alappal a Megrendelő, ha a mennyiségi eltérést vagy csomagolással kapcsolatos kifogását az átadás-átvétel során jegyzőkönyvezték. Nem minősül mennyiségi eltérésnek, és nem minősül Cser Tamás Roland e.v. hibás teljesítésnek, ha a visszaigazolt árajánlatban megadott mennyiségtől +/-5%-os a leszállított mennyiségi eltérés.

3.8.

Megrendelő vállalja, hogy az átvett terméket a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül minőségi szempontból megvizsgálja. Amennyiben hibás az átvett termék, és a hiba Cser Tamás Roland e.v.-nek felróható, Cser Tamás Roland e.v. vállalja a hibák soron kívüli kijavítását és a termék ismételt gyártását. A Megrendelő köteles a minőségi kifogással érintett terméket a minőségi kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül Cser Tamás Roland e.v. részére visszaszállítani. A visszaszállítás igazolt költségeit

Cser Tamás Roland e.v. megtéríti, amennyiben a minőségi kifogást elfogadja. Cser Tamás Roland e.v. hibás teljesítésre alapított helytállási kötelezettsége megszűnik, ha a Megrendelő 3 munkanapon belül nem jelentette be minőségi kifogását.

3.9.

A szállításhoz használt EUR raklapok – függetlenül attól, hogy a szállítást a Megrendelő, vagy Cser Tamás Roland e.v. végzi- betétdíjas göngyölegek. Ha a Megrendelő nem ad csereraklapot a szállítólevél aláírásával egyidejűleg Cser Tamás Roland e.v.-nek, Cser Tamás Roland e.v. jogosult 2500,-Ft/db+Áfa összeget felszámítani a raklapért.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS A TERMÉK TULAJDONJOGÁNAK ÁTSZÁLLÁSA
4.1.

A Megrendelő a teljesített szolgáltatás, átadott termék ellenértékét számla alapján fizeti meg Cser Tamás Roland e.v.-nek:

–  készpénzben a termék átvételekor

 

Bruttó 30.000 Ft alatti megrendelés esetén a termék ellenértékét átvételkor készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel kérjük megfizetni. Cser Tamás Roland e.v. egyéb esetben is jogosult úgy dönteni, hogy a terméket csak abban az esetben adja át, ha a Megrendelő a számlát készpénzben vagy bankkártyával fizeti meg. Pl. ha a Megrendelő először rendel szolgáltatást, terméket Cser Tamás Roland e.v.-től.

Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla fizetési határideje: a számlakiállításától számított 8 naptári nap.

Fentiektől eltérni a felek külön megegyezése esetén lehetséges.

4.2.

Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a számla megfizetésével, – a jelenleg hatályos

Ptk. rendelkezéseivel összhangban – köteles Cser Tamás Roland e.v.  részére 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-árfolyama alapján meghatározott forint összeget, behajtási költségátalány jogcímen megfizetni. Cser Tamás Roland e.v. a behajtási költségátalány összegén felül a hatályos Ptk. 6 : 155. § – ában meghatározott késedelmi kamat felszámítására is jogosult.

4.3.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.éve LXXXV. tv (továbbiakban: Ktd tv) és annak végrehajtásáról szóló 343/2011 Korm. Rendelet szabályai szerint az irodai papírokra vonatkozó kötelezettség gyártói kötelezettség, ezekre a termékekre Cser Tamás Roland e.v. a törvényben meghatározott díjtétellel számított környezetvédelmi termékdíjat a Megrendelő felé kiállított számlában automatikusan felszámítja. A reklámhordozó papír és csomagolószer gyártására vonatkozó megrendelés esetében a  Megrendelő írásban köteles a termékdíj- kötelezettség megállapításához szükséges nyilatkozatát Cser Tamás Roland e.v. részére megküldeni legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg. Ezt megteheti a Cser Tamás Roland e.v. által elkészített és az ASZF 1.sz. mellékleteként feltöltött nyilatkozatminta kitöltésével.  A Cser Tamás Roland e.v. a számla kiállításakor csak akkor köteles a Megrendelő termékdíjra vonatkozó nyilatkozata szerinti adattartalommal kiállítani a számlát, ha a Megrendelő írásbeli nyilatkozatát az árajánlat visszaigazolásával egyidejűleg megküldte. Ennek hiányában Cser Tamás Roland e.v. úgy állítja ki a számlát, mint termékdíj köteles termék-értékesítés.

4.4.

A Megrendelő és Cser Tamás Roland e.v. ÁSZF-ben meghatározott, általános fizetési feltételektől különböző elszámolási időszakban (pl.: határozott időszaki elszámolás – egy hét, két hét, egy hónapos időszak stb. – az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő fizetési határidő) történő megállapodása kizárólag írásban történik, mely megállapodás a Vállalkozási keretszerződés mellékletét képezi.

4.5.

A termék tulajdonjoga azon időpontban száll át a Megrendelőre, mikor Cser Tamás Roland e.v. vonatkozó számláját a Megrendelő megfizette. A tulajdonjog átszállása független a kárveszély átszállásának időpontjától, amennyiben a termék ellenértéke nem készpénzben kerül megfizetésre.

5. ALVÁLLALKOZÓ
5.1.

Cser Tamás Roland e.v. a megbízás teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, akiknek elvégzett munkájáért, ugyanúgy felel.

 

6. TITOKTARTÁS
6.1.

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de nem kizárólagosan:

-a felek és /vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire, áraira,

-már, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, adatok, módszerek és iratok tekintetében.

6.2.

A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat

-kizárólag a szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel,

-harmadik személy részére nem adják tovább,

-harmadik fél részére semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé,

-minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen információt ne szerezhessen meg.

6.3.

Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a következőkre:

–  már köztudomású információkra;

–  arra jogosult harmadik fél által a szerződő fél tudomására hozott és a másik szerződő félre vonatkozó információkra;

–  olyan információkra, amelyek birtokosa bizonyítani tudja, hogy az információ másik fél által történő átadását megelőzően már ismert volt számára;

–  olyan információkra, amelynek kiszolgáltatását jogszabály vagy valamely hatóság kötelező erejű határozatban írja elő.

6.4.

Cser Tamás Roland e.v. jogosult nyilvánosságra hozni, ha valamely megrendelője Cser Tamás Roland e.v.-vel szembeni fizetési kötelezettségét elmulasztotta, megtagadta.Cser Tamás Roland e.v. jogosult valamennyi megrendelőjével szembeni számlakövetelését bármely más személy részére értékesíteni, amennyiben e megrendelő a fizetési kötelezettségének határidőre nem tett eleget.Cser Tamás Roland e.v. a követelés megvásárlójának a Megrendelőről rendelkezésére álló információkat jogosult átadni.

 

7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE ESETEI
7.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondása, megszűnése
7.1.1. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Megrendelő részéről
A Vállalkozási keretszerződést a Megrendelő írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 15 napos felmondási határidővel. A Megrendelő a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli Cser Tamás Roland e.v.-vel. Cser Tamás Roland e.v. a felmondásról való tudomásszerzése időpontjától számított 8 napon belül felhívja a Megrendelőt a már kiszállított, de pénzügyileg még nem rendezett tételek rendezésére. Cser Tamás Roland e.v. a Megrendelő felmondása tudomásra jutásának időpontjától nem köteles teljesíteni az előkészítés alatt lévő megrendeléseket. A Megrendelő köteles megtéríteni Cser Tamás Roland e.v.-nek a felmondása következtében bekövetkező kárát, továbbá megfizetni a már gyártás alá került termékek kiszámlázott ellenértékét, a visszaigazolt megrendelés előkészítése költségeit. A felek között a szerződési jogviszony az elszámolással és kifizetés rendezésével szűnik meg.

7.1.2. A Vállalkozási keretszerződés felmondásának szabályai a Cser Tamás részéről
A Vállalkozási keretszerződést Cser Tamás Roland e.v. írásban, indoklás nélkül bármikor felmondhatja 15 napos felmondási határidővel. Cser Tamás Roland e.v. a felmondást ajánlott tértivevényes levélben közli a Megrendelővel. Cser Tamás Roland e.v általi felmondás esetén Cser Tamás Roland e.v. a már megrendelt és a gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig utasítást kérni a Megrendelőtől, hogy azt teljesítse-e. A felmondás következtében a felek szerződéses jogviszonya abban az időpontban szűnik meg, mikor mindenre kiterjedően elszámoltak egymással.

7.2. A Vállalkozási keretszerződés rendkívüli felmondásának szabályai
Bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal felmondhatja a Vállalkozási keretszerződést azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás megszüntetésére írásban 8 napos határidővel felszólította a szerződésszegő felet, és ez a határidő eredménytelenül telt el. Azt a felet, aki jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával teljes kártérítés illeti meg.

Cser Tamás Roland e.v. akkor jogosult azonnali hatállyal a felmondás jogával élni, ha a Megrendelő

–  fizetési kötelezettségét a fizetési felszólítást követő 8 nap elteltével sem teljesítette,

–  magatartásával veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné teszi Cser Tamás Roland e.v. teljesítését vagy a megrendelés hibátlan minőségben történő teljesítését.

A Vállalkozási keretszerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól.

7.3. A Vállalkozási keretszerződés megszűnése
Megszűnik a Vállalkozói keretszerződés:

–   közös megegyezéssel,

–   bármelyik fél által történt rendes vagy rendkívüli felmondást követően a felek elszámolásával,

–   bármilyen fél jogutód nélküli megszűnésével,

–   a természetes személy Megrendelő halálával.

8. A JOGVITÁKRA VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK
8.1.

A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő békés megoldására, egyezség kötésére.

8.2.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.tv (Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni

Szerződő felek az ÁSZF-ben vagy a Vállalkozási keretszerződésben szabályozott jogviszonyukkal kapcsolatos jogvitájuk eldöntésére – a perértéktől függően- a Győr-MosonSopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

9. HATÁLY
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. január-től hatályosak.

Pereszteg, 2023. július 6.

Cser Tamás Roland e.v

error: Content is protected !!